Disclaimer
De op deze website getoonde informatie is en wordt door Conform Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Conform Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Conform Makelaars worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Conform Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

 
Conform Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Conform Makelaars opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Conform Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Conform Makelaars niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.
 
Verwijzingen naar sites die niet door Conform Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Conform Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Conform Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.
 
De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Conform Makelaars staat er jegens Conform Makelaars voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Conform Makelaars voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Conform Makelaars is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Conform Makelaars.
 
Privacy statement
 
Persoonsgegevens
Conform Makelaars is de beheerder van de website www.conformmakelaars.nl. Uw persoonsgegevens worden door Conform Makelaars gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Conform Makelaars worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Conform Makelaars verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Conform Makelaars verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Conform Makelaars behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.
   
De partners waar Conform Makelaars mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Conform Makelaars is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.
 
Conform Makelaars draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

U kunt Conform Makelaars laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Conform Makelaars. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Conform Makelaars, per adres: Oudedijk 153a, 3061 AB Rotterdam. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Conform Makelaars maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.
 
Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Conform Makelaars persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Conform Makelaars kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Conform Makelaars wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Conform Makelaars worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Conform Makelaars op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Conform Makelaars u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Conform Makelaars worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Conform Makelaars u een kopie van dit privacy statement meesturen.
 
Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Conform Makelaars verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Conform Makelaars richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Conform Makelaars op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Conform Makelaars u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.