Copyright


Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Conform Makelaars en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Conform Makelaars in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Conform Makelaars.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Conform Makelaars en/of haar leveranciers, behoudt Conform Makelaars zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.